ผลงานด้านวิชาการ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

เรื่อง
โดย

1. การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในพื้นที่เกิดโรค จังหวัดมหาสารคาม มีนาคม 2557 - มีนาคม 2560

ศุภธิดา ภิเศก อัญชลี คำใสย์
2. การสอบสวนการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มกราคม 2560 ศุภธิดา ภิเศก อัญชลี คำใสย์
3. การสอบสวนการเกิดโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียของโคเนื้อและกระบือ และความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการควบคุมโรคของเกษตรกร จังหวัดมหาสารคาม มิถุนายน - กันยายน 2557 ศุภธิดา ภิเศก อัญชลี คำใสย์