ผลงานด้านวิชาการ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

เรื่อง
โดย
1. การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดมหาสารคาม มีนาคม 2557 – มกราคม 2558 ศุภธิดา ภิเศก อัญชลีย์ คำใสย์ มานะศักดิ์ สุดจริง
2. การสอบสวนการระบาดของโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย จังหวัดมหาสารคาม มิถุนายน - กันยายน 2557 ศุภธิดา ภิเศก อัญชลีย์ คำใสย์ มานะศักดิ์ สุดจริง