IDP สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

 

แผนและผลการพัฒนาบุคลากร รอบ 1/2559

 
แผนพัฒนาตามแบบฟอร์ม
1. บันทึกขออนุมัติโครงการ
2. โครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เตอร์เบื้องต้น microsoft office
3. แบบฟอร์มที่ 1 รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รอบ 1/2559
4. แบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา
5. แบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
6. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หนังสือส่ง
1. แบบฟอร์มที่ 2.1 รายงานแผน/ผล ความสามารถ/ทักษะ
2. แบบฟอร์มที่ 2.2 รายงานแผน/ผล สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
3. แบบฟอร์มที่ 3.1 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ข้าราชการ
4. แบบฟอร์มที่ 3.2 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : พนักงานราชการ
5. แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบ 1/2559
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือราชการ
2. รายชื่อผู้เข้าอบรม
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
4. โครงการ
5. การประชุมคณะทำงาน
6. หนังสือแจ้งเข้ารับการฝึกอบรม
7. บรรยากาศการอบรม
8. เอกสารประกอบการฝึกอบรม
9. เอกสารประกอบการฝึกอบรม (ต่อ)
10.Pre-test
11.Pro-test
10.แบบประเมิน

 

แผนและผลการพัฒนาบุคลากร รอบ 2/2559

 
แผนพัฒนาตามแบบฟอร์ม
1. บันทึกขออนุมัติแผนและโครงการ
2. โครงการฝึกอบรมการเขียนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมปศุสัตว์ตักสิลา บนเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Joomla 2.5
3. แบบฟอร์มที่ 1 รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รอบ 2/2559
4. แบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา
5. แบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
6. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หนังสือส่ง
1. แบบฟอร์มที่ 2.1 รายงานแผน/ผล ความสามารถ/ทักษะ
2. แบบฟอร์มที่ 2.2 รายงานแผน/ผล สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
3. แบบฟอร์มที่ 3.1 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ข้าราชการ
4. แบบฟอร์มที่ 3.2 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : พนักงานราชการ
5. แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบ 2/2559
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือราชการ
2. รายชื่อผู้เข้าอบรม
3. โครงการฝึกอบรมการเขียนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมปศุสัตว์ตักสิลา บนเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Joomla 2.5
4. หนังสือแจ้งเข้ารับการฝึกอบรม
5. บรรยากาศการอบรม
6. เอกสารประกอบการฝึกอบรม
7. เอกสารประกอบการฝึกอบรม (ต่อ)
8.แบบประเมิน

 

แผนและผลการพัฒนาบุคลากร รอบ 1/2560

 
แผนพัฒนาตามแบบฟอร์ม

1. บันทึกขออนุมัติแผนและโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การใช้งานระบบสารสนเทศการสื่อสาร และการจัดเก็บข้อมูลในการ ผสมเทียมในสมาร์ทโฟนหรือแทปเลต

2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การใช้งานระบบสารสนเทศการสื่อสาร และการจัดเก็บข้อมูลในการผสมเทียมในสมาร์ทโฟน หรือแทปเลต
3. กำหนดการ
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการฯ
5. หนังสือแจ้งกลุ่ม/ฝ่าย
6. หนังสือแจ้งอำเภอ
3. แบบฟอร์มที่ 1 รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รอบ 1/2560
4. แบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา
5. แบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
6. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หนังสือส่ง
1. แบบฟอร์มที่ 2.1 รายงานแผน/ผล ความสามารถ/ทักษะ
2. แบบฟอร์มที่ 2.2 รายงานแผน/ผล สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
3. แบบฟอร์มที่ 3.1 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ข้าราชการ
4. แบบฟอร์มที่ 3.2 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : พนักงานราชการ
5. แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบ 1/2560
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือราชการ
2. รายชื่อผู้เข้าอบรม
3. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การใช้งานระบบสารสนเทศการสื่อสาร และการจัดเก็บข้อมูลในการผสมเทียมในสมาร์ทโฟน หรือแทปเลต
4. หนังสือแจ้งเข้ารับการฝึกอบรม
5. เอกสารประกอบการฝึกอบรม
6.แบบประเมิน
7.สรุปแบบประเมิน

แผนและผลการพัฒนาบุคลากร รอบ 2/2560

แผนพัฒนาตามแบบฟอร์ม

1. บันทึกขออนุมัติโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2560

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการปฏิบัติงานยุคไทยแลนด์ 4.0
3. กำหนดการ
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการฯ
5. หนังสือแจ้งกลุ่ม/ฝ่าย
6. หนังสือแจ้งอำเภอ
3. แบบฟอร์มที่ 1 รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รอบ 2/2560
4. แบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา
5. แบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
6. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผลการพัฒนาตามแบบฟอร์ม
หนังสือส่ง
1. แบบฟอร์มที่ 2.1 รายงานแผน/ผล ความสามารถ/ทักษะ
2. แบบฟอร์มที่ 2.2 รายงานแผน/ผล สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
3. แบบฟอร์มที่ 3.1 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ข้าราชการ
4. แบบฟอร์มที่ 3.2 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : พนักงานราชการ
5. แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบ 2/2560
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือราชการ
2. รายชื่อผู้เข้าอบรมพร้อมลายเซ็น
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการปฏิบัติงานยุคไทยแลนด์ 4.0
4. เอกสารประกอบการฝึกอบรม smart-social , thailand4.0 , เล่น social network , พรบ.คอม
5. ภาพกิจกรรม
6.แบบสอบถาม
7.สรุปแบบสอบถาม

 

แผนการพัฒนาบุคลากร รอบ 1/2561

แผนพัฒนาตามแบบฟอร์ม
1.หนังสือนำส่งแผน
2.แบบฟอร์มรายงานแผน IDP:A