เว็บไซต์ปศุสัตว์จังหวัดฯ
โครงสร้างขององค์กร
ประกาศ สนง.ปศุสัตว์
ข่าวประกวดราคา
กระดานสนทนา
                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                          คู่มือประชาชน
1. ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
2. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
3. ประมวลมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4. สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5. พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
 

                                                           ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 7
มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
                     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

                       สถานที่ัตั้ง : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1

                                           เลขที่ 157 หมู่ 12 ถ.มหาสารคาม - วาปีปทุม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

                                           โทรศัพท์ : 0 4377 7960 - 1 โทรสาร 0 4377 7961

                                            E-mail : pvlo_msk@dld.go.th

                                            Website : http://pvlo-msk.dld.go.th/

มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัรฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
มาตรา 7 (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

                                                           ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 9
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
มาตรา 9 (2) การตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (ไม่มี)
มาตรา 9 (3) แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำป
มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ไมีมี)
มาตรา 9 (5) สิ่งตีิพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตาม มาตรา 7 วรรคสอง (ไม่มี)
มาตรา 9 (6) สัมปทาน สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการบริการสาธารณะ
มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตร
มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง 

 

                                                                      ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานปศุสัตว์ ตั้งอยู่ชั้น 1 ของอาคารสำนักงาน