“ปศุสัตว์มหาสารคาม สนับสนุนโครงขยายผลเพื่ออาหารกลางวัน อันเนื่องจากมาจากพระราชดำริ ตามข้อสั่งการ ผวจ. มหาสารคาม”

“ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม บันทึกคลิปวีดีโอสารคดีขับเคลื่อนอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ผ่าน ศพก.ต้นแบบด้านปศุสัตว์”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ขับเคลื่อนกิจกรรม”ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านปศุสัตว์ ปี 2564”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ประชุมสรรหา ผอ.ศูนย์ AIC จ.มหาสารคาม ขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร จ.มหาสารคาม ปี 2564 ขับเคลื่อนบูรณาการแผนงาน/โครงการในพื้นที่”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ประชุมจัดทำข้อมูลผลงานเสนอขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2564 (DLD Quality Awards 2021)”/p>

More Articles ...

Page 1 of 5