“ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ”/p>

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ตรวจสอบผู้ประกอบการค้าสัตว์และซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558”

Page 1 of 2