วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย น.สพ.ต่อพงษ์ ประเสริฐสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และ สพ.ญ.ศุภธิดา ภิเษก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแผนการควบคุมโรคระบาดในสัตว์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาดสัตว์ชนิดต่างๆ แบะโรคระบาดสัตว์ปีกที่สำคัญ เช่นโรคไข้หวัดนก และโรคระบาดในปศุสัตว์ เช่นโรคปากและเท้าเปื่อย โรค PRRS โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รวมถึงโรคระบาดในสัตว์เล็ก เช่น โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น ทั้งนี้ มีนายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธาน โดยมีปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ในพื้นที่เขต 4 และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมฯ

View the embedded image gallery online at:
http://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/en/anh-menu/285-2020-12-25-16-00?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIdbd9dd8f220