“ปศุสัตว์มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมสถานที่และแผนประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ของผู้ประกอบการ เตรียมเสนอคณะกรรมการฯ อนุมัติ”/p>

“ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดมหาสารคาม”/p>

ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมกับ สทป.และ ศผท.ข่อนแก่น ตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อผสมเทียม”/p>

Page 1 of 2