วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางสาวศุภธิดา ภิเศก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม ได้ดำเนินการออกเก็บข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบ และเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบจากถังนมรวมเช้าและเย็น จากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด สาขาเมือง และศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด เพื่อรายงานปศุสัตว์เขต 4 และส่งตัวอย่างน้ำนมดิบตรวจคุณภาพที่ ศวพ.ขอนแก่น

View the embedded image gallery online at:
http://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/en/std-menu/251-2020-11-10-16-40?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId10000fb0a0