วันที่ 11-12 มกราคม 2564 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการออกเก็บข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบ และเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบจากถังนมรวมเช้าและเย็น จากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด สาขาเมือง และศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด เพื่อรายงานปศุสัตว์เขต 4 และส่งตัวอย่างน้ำนมดิบตรวจคุณภาพที่ ศวพ.ขอนแก่น

View the embedded image gallery online at:
http://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/en/std-menu/295-2021-01-12?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId1531d54768