ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมกับ สทป.และ ศผท.ข่อนแก่น ตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อผสมเทียม”/p>

ตรวจรับรองต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices)(GAP) จังหวัดมหาสารคาม

Page 2 of 2