“อบรมเกษตรกรภายใต้ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม บูรณาการหน่วยงาน ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2564"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ประชุมเตรียมพร้อมดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต4 นำเสนอข้อมูลเกษตรกร ดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) แห่งชาติ ปี 2564”/p>

“ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.พื้นที่ อ.ยางสีสุราช”

More Articles ...

Page 1 of 3