““ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563””/p>

ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการกิจกรรมประกวดและแข่งขันด้านเกษตรมงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จ.มหาสารคาม ปี 2564

““ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมพิธีแต่งงาน บิลบรบือ เกษตรกรผู้นำฟาร์มควายงามดอนมหา ขับเคลื่อนการส่งเสริมปศุสัตว์ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ””/p>

ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมติดตามโครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ 2563-2564 ที่ดำเนินการในจังหวัดมหาสารคาม

“ปศุสัตว์มหาสารคาม รับโล่เชิดชูเกียรติการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีน ยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 ระดับดีเลิศ”/p>

ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมพบปะและมอบแนวทางปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในพื้นทั่งหวัดมหาสารคาม

เนื้อหาอื่นๆ...