วันที่ 17 พฤศิกายน 2563 เวลา 15.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายกฤษฎา ประชุมเมศ เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการ/แผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2574 ที่ดำเนินการในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนเพื่อขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปี 2564 งบประมาณ 2.09 ล้านบาท ต่อนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าการจังหวัดมหาสารคาม ประธานการประชุม และมีนายธัญญาวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม