“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมกิจกรรม”มหาสารคาม มหานครปลอดการเผา ตั้งเป้าการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมเป็นศูนย์ ในปี 2565”/p>

“การติดตามผลการจัดส่งนมโรงเรียน โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดมหาสารคาม”/p>

““มหาสารคาม KICK OFF โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ประจำปีงบประมาณ 2564”;/p>

“ปศุสัตว์มหาสารคาม รับโล่เชิดชูเกียรติการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีน ยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 ระดับดีเลิศ ”/p>

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมงาน รณรงค์เกี่ยวข้าวปลอดการเผา มหาสารคาม มหานครปลอดการเผา”/p>