วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด ได้เข้าร่วมได้เข้าร่วมการพบปะและมอบแนวทางในการปฏิบัติราชการของ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม แก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเวลา 10.00 น. พื้นที่อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดรัง และในเวลา 14.00 น. พื้นที่อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบรบือ ทั้งนี้ได้มีหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอทั้ง 2 อำเภอ เข้าร่วมด้วย ฯ โดยมี นายอำเภอกุดรัง และนายอำเภอบรบือ กล่าวต้อนรับ พร้อมสรุปข้อมูลพื้นฐาน และผลการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ และนำคณะข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่นกำนันและ ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติราชการจากผู้ว่าราชการจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการลงพื้นที่พบปะกับข้าราชการและทุกภาคส่วนของจังหวัดมหาสารคามในครั้งนี้ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในทุกด้าน ช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนชาวมหาสารคามให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามนโยบายรัฐบาล โดยได้กำหนดนโยบายในแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ต่อไป