วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์มหาสารคาม พร้อมด้วยนายพีระศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้เข้างาน “ เทศกาลกินข้าวใหม่ปูมัน เมืองพระกันทรวิชัย” ณ วิสาหกิจชุมชนมันปูยายหลาน บ้านหนองอิตื้อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และนายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวอำเภอกันทรวิชัยเข้าร่วม เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน คือ การลงแขกเกี่ยวข้าว การจับปูนาในนาข้าว และการแปรรูปอาหารจากปูนา รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อาหารพื้นถิ่นที่โดดเด่นของดีอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ อำเภอกันทรวิชัย มีเขตการปกครอง 10 ตำบล 143 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 238,184 ไร่ มีพื้นที่ปลูกข้าว 147,786 ไร่ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่ ข้าว ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง และอื่น ๆ รวม 277 แห่ง โดยเป็นวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลศรีสุข จำนวน 36 แห่ง สำหรับวิสาหกิจชุมชนมันปูยายหลาน ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 มีสมาชิกแรกเริ่มจำนวน 9 คน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด จำนวน 30 คน การประกอบกิจกรรมของกลุ่ม ได้แก่ การเลี้ยงปูนาและรับซื้อปูนา เพื่อนำมาแปรรูปเป็นมันปูนา ปอเปี้ยะมันปูนา และการทำเครื่องนอนจากนุ่น โดยการดำเนินธุรกิจของกลุ่มผลิตมันปูนา ผลิตได้ 7,000 กระป๋อง/ปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 700,000 บาท/ปี แปรรูปจากน้ำหนักปูสด จำนวน 3.5 ตัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกช่องทางหนึ่ง จากปูนาที่เคยเป็นศัตรูของข้าว แต่เกษตรกรได้จับปูนาที่มีอยู่ในแปลงนาและเลี้ยงไว้ตามวิถีธรรมชาติ โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การลงแขกเกี่ยวข้าว การจับปูในนาข้าว และการแปรรูปอาหารจากปูนา

View the embedded image gallery online at:
http://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/academic-work-menu/42-newsflash-cat/257-2020-11-12-11-00?tmpl=component&print=1&page=#sigFreeIdc9cfa70246