“ปศุสัตว์มหาสารคาม ติดตามการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน งบยุทธศาสตร์ จ.มหาสารคาม ปี 2564"

“ฝึกอบรมส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน"

“อบรมพัฒนาบุคลากร โครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร การใช้งานฐานข้อมูล AIDM ในระบบผสมเทียม”

"ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน"/p>

“ตรวจติดตามงานของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ และการตรวจติดตามนิเทศงานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม”

“ฝึกอบรมส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน”/p>