ปศุสัตว์จังหวัดจัดกิจกรรม 5 ส. ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ว่าที่ร้อยตรี กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม

อบรมด้านการพัฒนาบุคลากร ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา