วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ เพื่อเร่งรัดติดความความก้าวหน้าการดำเนินงาน”โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.)” สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดรัง ทั้งนี้ มีนายศรีศักดิ์ เที่ยงธรรม ปศุสัตว์อำเภอกุดรัง, เจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามและให้ข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งพบว่า ปัจจุบันผลการตรวจสอบทะเบียนสัตว์ของโครงการฯ ธคก. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดรัง ได้ดำเนินการตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พ.ศ. 2556 แต่ยังมีแม่สัตว์บางตัวของเกษตรกรผู้ยืมไม่ให้ผลผลิตและไม่มีรายงานลูกเกิด เป็นต้น ทั้งนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและให้คำแนะการเลี้ยง การจัดการฟาร์ม และแก้ไขปัญหาแม่สัตว์ไม่ท้อง แก่เกษตรกร และให้ดำเนินการตรวจสอบแล้วบันทึกข้อมูลทะเบียนสัตว์ของโครงการให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้โครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและราชการ ต่อไป

S__7119042.jpg S__7119043.jpg S__7119045.jpg

S__7119046.jpg