วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายเชิงบูรณาการและรับทราบปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีนายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ได้มี ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ มหาสารคาม ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม และผู้แทนด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม เข้าร่วมประชุม เพื่อบูรณาการประสานการปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ร่วมกันต่อไป

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/en/adm-menu/550-2022-01-11-07-55-20?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId5397fea839