วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายเกชา นนตา รก.หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและส่งมอบปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์ปรับระบบการเลี้ยงโคนมให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตามโครงการสนับสนุนระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 แก่เกษตรกรสมาชิกของแปลงใหญ่สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด จำนวน 3 ราย ณ เดือนเพ็ญฟาร์ม 69 หมู่ 3 บ้านศรีสุข ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรสมาชิกในด้านการจัดการฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้หาร์มและผลผลิตได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ต่อไป

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/en/techno-menu/424-2564-2?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId7bfdb158c4