วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต ๔ ลงพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามเพื่อติดตามตรวจสอบทะเบียนสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) และแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการฯ ทั้ง ๑๓ อำเภอ

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/en/techno-menu/442-2021-09-01-10-20-50?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIddf1841c590