วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตวจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566 - 2570 เพื่อร่วมวิเคราะห์ศักยภาพ ปัจจัยภายใน(จุดแข็ง, จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาส, ภัยคุกคาม) นำไปสู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566 - 2570 ต่อไป ทั้งนี้ มีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและระดมความคิดเห็น ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

S__5267506.jpg S__5267507.jpg S__5267509.jpg

S__5267510.jpg S__5267512.jpg S__5275651.jpg

S__5275653.jpg S__5275710.jpg S__5275712.jpg