วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช ตรวจกิจกรรม ๕ส. พร้อมติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ ร่วมกับ นายวรสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เวลา ๑๑.๐๐ น. ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ นายประสิทธิ์ เลาะไชยสงค์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะยางนคร บ้านดอนแห่ ม.๕ ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช พร้อมกับมอบเวชภัณฑ์ เวลา ๑๓.๓๐ น. ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม นายสนอง ทองย่อม บ้านสว่าง ม.๖ ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช สมาชิกสหกรณ์โคนมโคกก่อ มหาสารคาม

476154.jpg 476155.jpg 476156.jpg

476157.jpg 476158.jpg 476159.jpg

476160.jpg 476161.jpg