วันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองมหาสารคาม ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ และสัตวแพทย์หญิงอัญชลี คำใสย์ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การใช้วัคซีนและการควบคุมคุณภาพของวัคซีน (ระบบ Cold Chain) การบังคับสัตว์และการนำวัคซีนเข้าสู่ตัวสัตว์ รวมทั้งมอบหมายงานกิจกรรมต่างๆให้แก่อาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 60 ราย ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/anh-menu/317-2021-13-18-01?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIdc49da5993d