วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบให้สัตวแพทย์หญิงอัญชลี คำใสย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์เภอบรบือ และปศุสัตว์อำเภอกุดรัง จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ จำนวน ๓๔ ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ในการนี้ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม และมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาปศุสัตว์อีกดัวย

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/anh-menu/556-2022-01-19-08-00-34?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId80cb55e0cd