วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม KICK OFF โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ประจำปีงบประมาณ 2564 มอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ให้แก่ปศุสัตว์อำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม พร้อมปล่อยขบวนรถเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เข้าพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคระบาด และช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม