วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.นายนภดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน และรับมอบโล่เชิดชูเกียรติการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) ปี 2563 ระดับดีเลิศ จาก นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้รับภาระกิจสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่ ใช้อาหารไก่ที่มีส่วนผสมของไอโอดีน เพื่อให้ไข่ไก่ในจังหวัดมหาสารคาม มีส่วนประกอบของโปรตีน เหล็ก และไอโอดีนที่เพียงพอ ซึ่งมีผลการดำเนินงานวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านเกณฑ์ และมีการดำเนินงานในระดับดีเลิศ