วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 07.40 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ออกตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ร่วมกับนางสาวศุภธิดา ภิเศก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ในพื้นที่ อำเภอเมืองมหาสารคาม จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม และโรงเรียนอนุบาลกิตติยา พร้อมนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ทุกแห่งรวบรวมข้อมูลและออกติดตามนมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563