เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ทำให้สุกรมีการป่วยตายและเกิดความเสียหายในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการเกิดโรคในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอท้องที่ เข้าตรวจสอบผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุกรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งพบว่า ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 พบการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการทางระบบสืบพันธุ์ และทางเดินหายใจ (PRRS) จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่ที่อำเภอเมือง 1 แห่ง และอำเภอบรบือ 1 แห่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค และป้องกันการปนเปื้อนของโรคไปสู่ฟาร์มผู้เลี้ยงสุกร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม สนธิกำลังร่วมกับด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามมาตรา 13(4) และมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จึงสั่งทำลายซากและผลิตภัณฑ์สุกร จำนวน 2 แห่ง รวม 1,256 กิโลกรัม ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 โดยผู้ประกอบการจะได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของราคาที่ขายได้จริง ตามที่กฎหมายกำหนด ในด้านการควบคุมโรคในพื้นที่นั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม เข้มงวดในการเคลื่อนย้ายสุกร และผลิตภัณฑ์สุกร เข้ามาจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และให้ปศุสัตว์อำเภอท้องที่ดำเนินการเฝ้าระวังทางอาการในพื้นที่ หากพบสุกรป่วย ตาย หรือมีอาการน่าสงสัย เข้าข่ายตามนิยามของโรคที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการทางระบบสืบพันธุ์ และทางเดินหายใจ (PRRS) ให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างและควบคุมโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนว่า โรคดังกล่าวเป็นโรคที่ติดต่อในสุกรเท่านั้น ไม่มีการติดจากสัตว์สู่คน หรือสัตว์ชนิดอื่น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ มั่นใจ และเลือกซื้อเนื้อสุกรจากสถานที่จำหน่วยที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ เช่น ร้านที่ได้รับการรับรอง ปศุสัตว์ OK รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพัฒนาระบบป้องกันโรคในฟาร์ม เพื่อรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP) หรือที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg