มหาสารคาม-ปศุสัตว์จ.มหาสารคาม ร่วมกับสหกรณ์โคนมโคกก่อ จัดพิธีเปิด (Kick off) โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงในโคนม รายละเอียดเพิ่มเติม..