วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ หมู่บ้านโน่นสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบรบือ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดจังหวัดมหาสารคาม ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ณ บ้านโน่นสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างการรับรู้และทำเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ตามมาตรการต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือในพื้นที่ รวมถึงจะเร่งดำเนินการรักษาสัตว์ป่วยที่คงเหลือ ให้หายป่วยโดยเร็ว พร้อมทั้งได้มอบสารกำจัดแมลง และสมุนไพรน้ำส้มควันไม้ เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้กำจัดและตัดวงจรชีวิตแมลงที่เป็นพาหะนำโรคอย่างต่อเนื่อง ต่อไป โดยระดมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในสังกัดทั้ง 13 อำเภอ เร่งออกบริการให้ความรู้ และบริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยที่คงเหลือให้หายป่วยโดยเร็ว เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมุ่งยับยั้งการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ของเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม ให้สงบลงโดยเร็ว ต่อไป