วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้บันทึกวีดีโอ เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แนวทางตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease; LSD) ในโค - กระบือ และขั้นตอน วิธีการขอรับการเกษตรกรกรณีโค - กระบือ เกิดโรคลัมปี สกิน (LSD) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ เป็นไปตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ในการประชาสัมพันธ์สร้างรับรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์ ชนิดลัมปี สกิน ในโค-กระบือ โดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อให้เกษตรกร เครือข่ายเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้ลักษณะของโรค แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และสถานการณ์การระบาดของโรค ตลอดจนแนวทางการขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการ กรณีโค - กระบือ เกิดโรคลัมปี สกิน (LSD) เป็นต้น

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/academic-work-menu/42-newsflash-cat/398-2021-07-22-02-59-32?tmpl=component&print=1&page=#sigFreeId78302f54dd