วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายจากนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้ร่วมจัดรายการวิทยุ รายการ “ผู้ว่าฯ มหาสารคาม พบประชาชน” เพื่อแจ้งสถานการณ์และย้ำเตือนเกษตรกรให้ความสำคัญในเฝ้าระวัง ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease;LSD) โดยเฉพาะการป้องกันและควบคุมแมลงพาหนะนำโรค และหมั่นรักษาความสะอาดภายในฟาร์ม เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด และรายงานสถานการณ์โรคในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม พร้อมได้แจ้งแผนเตรียมความพร้อมการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินของจังหวัดมหาสารคามในโค - กระบือ ของเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 156,100 โด๊ส ที่จะได้รับการจัดสรรกรมปศุสัตว์ ตามที่มติคณะรัฐมนตรี ที่อนุมัติงบประมาณให้กรมปศุสัตว์ จัดหาวัคซีนลัมปี สกิน จำนวน 5,000,000 โด๊ส เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั้ง 77 จังหวัด นำไปฉีดป้องกันโรคลัมปี สกิน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่โค กระบือของพี่น้องเกษตรกร ต่อไ และประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร กรณีสัตว์ตาย ซึ่งผู้ว่าราชจังหวัดมหาสารคาม ได้เร่งรัดให้ ท่านนายอำเภอในสังกัดทั้ง 13 อำเภอ เร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติจากโรคระบาดฯ โดยเร็ว ทั้งนี้ มีนายปิยภ์กร อุทัยสา นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยใช้วิธีสนทนาสดผ่านทางโทรศัพท์ (Phone in) จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ลดความเสี่ยงจากโรคระบาด Covid-19 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม ระบบ FM ความถี่ 106.50 MHz อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ที่กำหนดให้มีการผลิตรายการวิทยุ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.10 ถึง 10.00 น. ประชาสัมพันธ์ภารกิจ นโยบาย ความรู้ ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยราชการในจังหวัดให้ประชาชนในพื้นที่ทุกอำเภอได้รับทราบ และเป็นช่องทางเพื่อการสั่งการข้อราชการเร่งด่วนถึงหน่วยงานในพื้นที่ทุกอำเภอ

S__11042880.jpg S__11042881.jpg S__11042883.jpg

S__11042884.jpg S__11042885.jpg S__11042886.jpg