เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนพานิชย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัดและสื่อมวลชน จัดพิธีมอบเงินค่าชดใช้ทำลายสุกรให้กับตัวแทนเกษตรกร โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานมอบเงินค่าชดใช้ทำลายสุกรให้ตัวแทนเกษตรกรจำนวน 10 ราย จากผู้ได้รับผลกระทบจากทั้งหมด 106 ราย ที่ได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว ยอดเงินรวม 8,954,430 บาท ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเกษตรกรอำเภอเมือง 50 ราย อำเภอเชียงยืน 11 ราย อำเภอกุดรัง 1 ราย อำเภอโกสุมพิสัย 27 ราย อำเภอกันทรวิชัย 11 ราย อำเภอชื่นชม 1 รายอำเภอบรบือ 2 ราย อำเภอยางสีสุราช 2 รายและอำเภอวาปีปทุม 1 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 อย่างเคร่งครัด