วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๔๙ น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือที่ได้รับความเสียหาย สัตว์ป่วยตายจากโรคลัมปี สกิน ในท้องที่ ๑๓ อำเภอ ซึ่งมีเกษตรกรผู้ประสบภัย ๕,๙๔๐ ราย สัตว์ตาย ๖,๕๒๘ ตัว วงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือ ๑๓๑,๖๕๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่น หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร และประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) กล่าวต้อนรับ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม (นายวรกร อินทแพทย์) กล่าวรายงาน ในการจัดงานครั้งนี้ นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบเงินให้กับตัวแทนเกษตรกรจาก ๑๓ อำเภอ ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคให้กับผู้เข้าร่วมงาน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด