วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ บูรณาการร่วมกับ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม ดำเนินโครงการปศุสัตว์ 'สารคาม เยี่ยมยามเกษตรกร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผลผลิตด้านปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ให้ความรู้ ชี้แจงงานปศุสัตว์ในด้านต่างๆ ตอบปัญหาข้อสงสัยด้านการปศุสัตว์ ณ บ้านสวนอ้อย หมู่ ๘ ต.บัวค้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม มีเกษตรกรที่เข้าร่วมจำนวน ๓๒ ราย ทั้งนี้ได้มีการมอบเวชภัณฑ์ และยารักษาโรคสัตว์แก่เกษตรกรในหมู่บ้าน และเยี่ยมฟาร์มโคขุนเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรหนองสูง ของนายทองสอน นามมนตรี ผู้ใหญ่บ้านบ้านสวนอ้อย