วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมจัดรายการวิทยุ รายการ “ผู้ว่าฯ มหาสารคาม พบประชาชน” ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เร่งประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease;LSD) ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ได้พบการเกิดโรคในโคเนื้อของเกษตรกรบ้านดอนดู หมู่ที่ 9 ตำบลคันธารราษฏร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ตัว จากจำนวน 23 ตัว จึงได้ประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวโรคลัมปี สกิน ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2564 ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค เพื่อดำเนินการควบคุมโรค และห้ามการเคลื่อนย้ายโค - กระบือ หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราวข้างต้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2564 และยังได้ย้ำเตือนถึงทราบถึง 5 มาตรการควบคุมโรคลัมปี สกิน ของกรมปศุสัตว์ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม แก่ เกษตรกร และประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงลักษณะโรค สาเหตุการเกิดโรค และแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ในโค - กระบือของตนเอง เป็นต้น ทั้งนี้ มีนางสุจิตรา ค้าเจริญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยใช้วิธีสนทนาสดผ่านทางโทรศัพท์ (Phone in) จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ลดความเสี่ยงจากโรคระบาด Covid-19 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม ระบบ FM ความถี่ 106.50 MHz อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ที่กำหนดให้มีการผลิตรายการวิทยุ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.10 ถึง 10.00 น. ประชาสัมพันธ์ภารกิจ นโยบาย ความรู้ ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยราชการในจังหวัดให้ประชาชนในพื้นที่ทุกอำเภอได้รับทราบ และเป็นช่องทางเพื่อการสั่งการข้อราชการเร่งด่วนถึงหน่วยงานในพื้นที่ทุกอำเภอ

S__7389347.jpg S__7389361.jpg S__7389363.jpg

S__7389364.jpg S__7389366.jpg