รายนามผู้ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายสันทัด                พันธุบรรยงค์ พ.ศ. 2483 - 2490
2 นายครรชิต             นาคสวัสดิ์ พ.ศ. 2490 - 2493
3 นายวิจิตร               สุวรรณกิตติ พ.ศ. 2493 - 2499
4 นายเสรี                 บูรณชีวิน พ.ศ. 2501 - 2502
5 นายปลด                เดชอนันต์ พ.ศ. 2502 - 2502
6 นายอุทัย                มัฆมาน พ.ศ. 2503 - 2504
7 นายพิศิษฐ์              แพไชยภูมิ พ.ศ. 2504 - 2505
8 นายวิเชียร               สุวัณณะศรี พ.ศ. 2505 - 2508
9 นายประเสริฐ             ประทีปะวณิช พ.ศ. 2508 - 2518
10 นายจุมพล               สีนะวัฒน์ พ.ศ. 2519 - 2521
11 นายสมศักดิ์              นนทโส พ.ศ. 2521 - 2523
12 นายดี                     แก้วมรินทร์ พ.ศ. 2524 - 2525
13 นายสุธรรม               พิลาศจิตร พ.ศ. 2525 - 2526
14 นายวิจิตร                 ถิราติ พ.ศ. 2526 - 2530
15 นายจุมพล                สีนะวัฒน์ พ.ศ. 2530 - 2531
16 นายสามารถ              จรัณยานนท์ พ.ศ. 2531 - 2532
17 นายเอนก                 พิชญเวชช์ พ.ศ. 2532 - 2535
18 นายเสริมศักดิ์            เบ้าหล่อเพชร พ.ศ. 2535 - 2539
19 นายธนิตย์                เอนกวิทย์ พ.ศ. 2539 - 2544
20 นายศีลธรรม              วราอัศวปติ พ.ศ. 2544 -2546
21 นายชาญชิต              เจือสุวรรณ์ (รกท.) พ.ศ. 2546 - 2548
22 นายเรืองศักดิ์             ละทัยนิล พ.ศ. 2548 - 2549
23 นายชาญชิต               เจือสุวรรณ์ (รกท.) พ.ศ. 2549 - 2551
24 นายธเนศ                  ถวิลหวัง พ.ศ. 2551 - 2555
25 นายไพรัช                 ประทุมสุวรรณ พ.ศ. 2555 - 2558
26 นายปราโมทย์             ศรีธรณ์ พ.ศ. 2558 - 2558
27 นายปฏิวัติ                 คุณดิลกพจน์ พ.ศ. 2559 - 2560
28 นายชัชวาล                ประเสริฐ พ.ศ. 2560 - 2561
29 นายเศกสรรค์              สวนกูล พ.ศ. 2561 - 2563
30 นายนพดล                 พินิจ พ.ศ. 2563 - 2564
31 นายวรกร                   อินทแพทย์ พ.ศ. 2565 -