นายวรกร   อินทแพทย์

ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

 

                                                                                                                                                                                           

                                                         นายพีรศักดิ์  ไชยชนะแสง                                        นางอัญชลี   คำใสย์                                          นางสาวศุภธิดา  ภิเศก

                                         หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์                หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์                      หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์