วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ 2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ประกอบการในส่วนของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีโรงฆ่าสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ และผู้ประกอบการเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ร่วมทั้งสิ้น 20 ราย

242061126_442104990821862_7936250663023661466_n.jpg 242086859_4217278748386010_6053231449564934229_n.jpg 242088177_373992491096562_2500469194705380847_n.jpg

242099275_1208243239677047_6243688210253670891_n.jpg 242111235_2166464770160696_2765081589047367117_n.jpg