วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘. ๓๐ น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการออกเก็บข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบ และเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ จากถังนมรวมเช้าและเย็น จากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด สาขาเมือง, สาขาบรบือ และศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด สาขากันทรวิชัย, สาขาบรบือ เพื่อรายงานปศุสัตว์เขต ๔ และส่งตัวอย่างน้ำนมดิบตรวจคุณภาพที่ ศวพ.ขอนแก่น

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/std-menu/553-2022-01-12-02-45-16?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId55d4dc8ded