วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘. ๓๐ น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการออกเก็บข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบ และเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ จากถังนมรวมเช้าและเย็น จากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด สาขาเมือง, สาขาบรบือ และศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด สาขากันทรวิชัย, สาขาบรบือ เพื่อรายงานปศุสัตว์เขต ๔ และส่งตัวอย่างน้ำนมดิบตรวจคุณภาพที่ ศวพ.ขอนแก่น

16467.jpg 16702.jpg 16703.jpg

16704.jpg 16705.jpg 16711.jpg