วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายสัตวแพทย์หญิงศุภธิดา ภิเศก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าตรวจติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จะรายงานต่อคณะกรรมการ และเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ต่อไป

S__53477388.jpeg S__53477389.jpeg S__53477390.jpeg

S__53477393.jpeg S__53477394.jpeg