วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต ๔ พร้อมด้วย นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และปศุสัตว์อำเภอนาดูน ได้ลงพื้นที่อำเภอนาดูน เพื่อมอบพันธุ์แพะและปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกร ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน ภายไต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริและติดตามสถานการณ์ โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease : LSD) ซึ่งพบว่าไม่พบสัตว์ป่วยในพื้นที่อำเภอนาดูน

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/techno-menu/440-2021-08-31-09-56-15?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId835469d6ff