วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา o๘.๐๐ น. นายนพดล  พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายเกชา  นนตา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการรักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมละพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ เพื่อรับมอบพันธ์ุโค-กระบือพระราชทาน ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ แก่เกษตรกรในพื้นที่ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ปล่อยชีวิตโค - กระบือ เพื่ออุทิศบุญกุศลและเสริมความเป็นสิริมงคล โดยกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ ได้อนุมัติให้เกษตรกรให้ได้รับพันธ์ุโค- กระบือพระราชทาน ตามโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อให้ยืมไปเลี้ยงสำหรับการขยายพันธ์ุ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๓ รายๆ ละ ๒ ตัว รวมทั้งสิ้น ๖ ตัว ได้แก่ ๑. นางมณี นาเจริญ ๕๘ หมู่ที่ ๒ ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย ได้รับกระบือเพศเมีย ๒ ตัว ๒. นางสนิท บุษบง ๑๐๖ หมู่ที่ ๓ ต.วังไชย ได้รับโคเพศผู้ ๑ ตัว,เพศเผมีย ๑ ตัว ๓.นายชาย สารบุญ ๔๗ หมู่ที่ ๖ ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย ได้รับกระบือเพศเมีย ๒ ตัว

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/techno-menu/460-2021-09-17-03-18-29?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIdd3629afbae