วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร โครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร การใช้งานฐานข้อมูล AIDM ในระบบผสมเทียม ตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2564 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ 45% ของจำนวนข้าราชการทั้งหมด และพนักงานราชการ 45% ของจำนวนพนักงานราชการทั้งหมด รวมผู้เข้าอบรมจำนวน 37 คน ทั้งนี้ เพื่อความเข้าใจในการฝึกปฏิบัติ ได้แบ่งช่วงเวลาการฝึกอบรม โดยแบ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา

IMG_3637.jpg IMG_3638.jpg IMG_3643.jpg

IMG_3649.jpg IMG_4395.jpg IMG_4397.jpg

IMG_4398.jpg