วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ทั้ง ๑๓ อำเภอ ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด –๑๙ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน ๒๓๑ ราย ประกอบด้วย ไก่ไข่รายละ ๕ ตัว รวม ๑,๑๕๕ ตัว อาหารไก่ไข่ จำนวน ๒๓๑ กระสอบ (กระสอบละ ๓๐ ก.ก.) พร้อมด้วยอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน ๒๓๑ ชุด การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

11445.jpg 11450.jpg 11580.jpg

179992.jpg 187420.jpg 214735.jpg

46548.jpg S__180936730.jpg S__18104331.jpg