วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกร “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ วิถีชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กู้ภัยโควิด 2019 ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบพัฒนาจังหวัด) จังหวัดมหาสารคาม รุ่นที่ 8 แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ณ ศาลากลางบ้านหนองบัวชุม ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม เกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 50 ราย

S__191234122.jpg S__191234124.jpg S__191234126.jpg

S__191234127.jpg S__191234152.jpg S__191234154.jpg

S__191242250.jpg S__191242253.jpg S__191242254.jpg

S__191242255.jpg S__191242256.jpg