วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาเชือก ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกร “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ วิถีชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กู้ภัยโควิด 2019 ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบพัฒนาจังหวัด) จังหวัดมหาสารคาม รุ่นที่ 9 แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม เกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 50 ราย

S__191496203.jpg S__191496204.jpg S__191496205.jpg

S__191496206.jpg S__191496207.jpg S__191496208.jpg

S__191496209.jpg S__191496210.jpg S__191496212.jpg

S__191496213.jpg S__191496215.jpg S__191496216.jpg