วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงยืน ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกร “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ วิถีชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กู้ภัยโควิด 2019 ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบพัฒนาจังหวัด) จังหวัดมหาสารคาม รุ่นที่ 11 แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม เกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 50 ราย

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/yut-menu/529-2019-2565-11?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId7f7382d18d