วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบรบือ ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกร “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ วิถีชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กู้ภัยโควิด 2019 ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบพัฒนาจังหวัด) จังหวัดมหาสารคาม รุ่นที่ 12 แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ณ วัดบ้านม่วง ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 50 ราย

S__192372764.jpg S__192372766.jpg S__192372767.jpg

S__192372768.jpg S__192372769.jpg S__192397333.jpg

S__192397335.jpg